Jaarverslag 2017

Balans per 31 december 2017

Activa

31-12-2017

31-12-2016

VASTE ACTIVA

289.224

228.298

Immateriële vaste activa

0

0

Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen (incl. agio/disagio)

0

0

Materiële vaste activa

262.653

195.990

Investeringen met economisch nut

239.443

195.990

Investeringen met maatschappelijk nut

23.210

0

Financiële vaste activa

26.571

32.309

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen

80

80

Overige langlopende leningen

5.573

7.311

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

20.918

24.918

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

0

VLOTTENDE ACTIVA

577.747

606.834

Voorraden

86.589

44.990

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

461.635

518.685

Vorderingen openbare lichamen

52.584

44.000

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

402.118

447.550

Rek.crt. niet financiële instellingen

14

10.386

Overige vorderingen

6.919

16.748

Overlopende activa

28.033

43.016

Liquide middelen

1.489

144

TOTAAL ACTIVA

866.970

835.133

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Vaste Passiva

474.447

499.660

EIGEN VERMOGEN

454.984

472.699

Algemene reserve

54.434

55.619

Bestemmingsreserves

367.897

416.946

Bestemmingsreserves ivm egalisatie

0

0

Overige bestemmingsreserves

367.897

416.946

Saldo programmarekening

32.653

133

VOORZIENINGEN

19.463

26.961

Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer

0

0

VLOTTENDE PASSIVA

392.523

335.473

Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

16.964

16.187

Overige schulden

16.964

16.187

Lening met vervaldatum binnen 1 jaar

0

0

Overlopende passiva

375.559

319.286

Rek.crt. niet financiële instellingen

1.129

1.204

Overige overlopende passiva

299.873

185.699

Vooruit ontvangen specifieke uitkeringen

74.557

132.382

TOTAAL PASSIVA

866.970

835.133

Gewaarborgde geldleningen

13.798

13.448

ga terug