Jaarverslag 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat zijn kapitaalgoederen?

Kapitaalgoederen zijn goederen in eigendom van de provincie die de provincie meerjarig ten dienste staan. Deze goederen vragen bij aanschaf (of vervaardiging) veelal substantiële investeringen en vergen daarna regelmatig onderhoud. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) noemt in dit kader gebouwen, wegen, water, groen en riolering. De belangrijkste kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn:

  • Provinciale wegen;
  • Provinciale vaarwegen;
  • Tramsysteem;
  • Provinciale gebouwen;
  • Grond (zie hiervoor de paragraaf Grondbeleid).


Hierna wordt met betrekking tot deze kapitaalgoederen ingegaan op de volgende aspecten:

a.    Ambitie (en gehanteerde normen voor beheer en onderhoud);
b.    Beheerplan;

  c.    Majeure ontwikkelingen;

In 2017 is de Nota investeren, waarderen en exploiteren vastgesteld (hierna: Nota investeren). Aan de hand van de Nota investeren worden de nota’s kapitaalgoederen mobiliteit en bedrijfsvoering opgesteld. Hierbij wordt een meerjaren investeringsplanning (MIP) en meerjaren onderhoudsplanning (MOP) voor de kapitaalgoederen opgesteld en zullen de financiële effecten, i.c. de kapitaallasten, zichtbaar worden. Deze financiële effecten worden verwerkt in de komende begroting.

ga terug