Jaarverslag 2017

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Maatschappelijke context

Wij willen met ons ruimtelijk beleid de kwaliteit van stedelijk en landelijk gebied hoog houden en versterken
en daarmee de TOP-regio Utrecht ondersteunen. Zo dragen wij bij aan een goed leef- en vestigingsklimaat. Aandacht voor ruimte en kwaliteit is belangrijk, zeker gezien de weer aantrekkende economie waarbij de vraag naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen toeneemt.

De samenleving vraagt om een overheid die duidelijk is over het eigen beleid in het fysieke domein, maar
daarbinnen veel ruimte laat voor ideeën van inwoners, bedrijven en andere partners. Een overheid die zo nodig
participeert bij hun initiatieven en hen uitnodigt vanaf het begin mee te praten over maatschappelijke problemen
en oplossingen waarbij alle belangen worden meegewogen. Die actief optrekt met gemeenten op grond van een
gezamenlijk opgestelde ruimtelijke agenda.  

In de bebouwde omgeving liggen grote opgaven voor woningbouw en leegstand die een aanpak met maatwerk vragen. We participeren in integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waarin hergebruik en transformatie van leegstaand vastgoed plaatsvindt en binnenstedelijke bereikbaarheid en mobiliteit aandacht krijgt.
Waar mogelijk integreren we kansen voor energietransitie, duurzaamheid en gezondheid.

Lasten

Schaal x (€ 1.000)
Begroot € 10.454
Gerealiseerd € 22.601
Afwijking € -12.147
ga terug