Jaarverslag 2017

Mijlpalen in het lopend jaar

Datum

Omschrijving

18-1-2017

Utrecht krijgt langste stadstram van Europa

Comfortabel, energiezuinig, met lage instap en voorzien van goede klimaatbeheersing en reisinformatie. Dat zijn de kenmerken van de lagevloer trams die provincie Utrecht heeft besteld bij de Spaanse leverancier CAF. Op 18 januari werd een aanvullende overeenkomst ondertekend voor de productie en levering van 22 lagevloer trams, bovenop de lopende bestelling voor 27 trams die gaan rijden op de Uithoflijn. Ook maakte de tram op het remiseterrein een eerste rit en kon het publiek het nieuwe materieel met eigen ogen aanschouwen.

22-2-2017

Verplaatsing eerste kazemat Nieuwe Hollandse Waterlinie voor verbreding Lekkanaal

Ten behoeve van de verbreding van het Lekkanaal worden drie kazematten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verplaatst. De eerste verplaatsing vond plaats op 22 februari. Het was een technisch hoogstandje dat veel media-aandacht kreeg.

28-2-2017

Utrechtse regio opnieuw in top van Europa’s meest concurrerende regio’s

De Utrechtse regio staat opnieuw in de absolute top van de meest concurrerende regio’s in Europa. Volgens de Europese Commissie (EC) staat Utrecht op de gedeelde tweede plaats, na Londen en scoort beter dan regio’s als Parijs en Frankfurt. De index is tot stand gekomen op basis van meer dan 70 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt.

13-3-2017

PS kiezen voor tunnel ten westen van Maarsbergen

Provinciale Staten van Utrecht (PS) kiezen voor een tunnel ten westen van Maarsbergen waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten voor autoverkeer.

3-4-2017

BOB luchtkwaliteit

Provinciale Staten hebben een BOB Luchtkwaliteit geïnitieerd waarin een co-creatieproces is vervlochten. Met de afronding van de oordeelsvorming is een goede basis gelegd voor nieuw regionaal luchtbeleid en is er een brede groep partners gevormd die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

19-4-2017

Herindelingsadvies Vijfheerenlanden

Provinciale Staten stemmen in met het Herindelingsadvies Vijfheerenlanden. Daarmee is een belangrijke mijlpaal gehaald (het Herindelingsadvies was onze input voor het te nemen rijksbesluit). Eind 2017 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarbij wordt voorgesteld dat de nieuw te vormen gemeente deel gaat uitmaken van de provincie Utrecht.

1-5-2017

Programma Gezonde Leefomgeving

In mei 2017 is het provinciale programma Gezonde Leefomgeving vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het programma is direct gestart en er zijn in 2017 verschillende activiteiten uitgevoerd, veelal samen met onze regionale partners. Voorbeelden hiervan zijn het Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’, de start van een kennisalliantie met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht en de gezamenlijke presentatie van de regio Utrecht als  dé Europese proeftuin Healthy Urban Living’ tijdens een werkbezoek aan Brussel in november 2017.

11-5-2017

Utrecht Science Park/Bilthoven officieel van start

Een jaar geleden hebben Bilthoven Biologicals, als toenmalig eigenaar van Science Park Bilthoven, de gemeente De Bilt, provincie Utrecht en Stichting Utrecht Science Park een intentieverklaring ondertekend om samen te werken op het gebied van Life Sciences & Health. Donderdag 11 mei is de definitieve samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee is Utrecht Science Park/Bilthoven een feit.

14-6-2017

15-meterbussen met airco en WIFI voor Utrecht Science Park

Busvervoerder Syntus Utrecht zet nieuwe, 15-meterbussen van het merk Setra in. Dit betekent meer capaciteit voor de spitslijnen naar Utrecht Science Park. De bussen zijn voorzien van airco, wifi en stopcontacten. De oudere bussen verdwijnen uit het straatbeeld in de provincie Utrecht.

21-6-2017

Uitreiking Erfgoedparels op Kasteel Nijenrode

Op 21 juni 2017 vond op Kasteel Nijenrode de feestelijke presentatie plaats van de Erfgoedparels 2017. In totaal 17 monumenteigenaren ontvingen in totaal 3,3 miljoen euro voor belangrijke restauratieprojecten.

28-6-2017

Grebbelinie bezoekerscentrum officieel geopend

Fort aan de Buursteeg maakt deel uit van de Grebbelinie, een verdedigingslinie die loopt van Rhenen tot Spakenburg. In het Grebbelinie bezoekerscentrum op Fort aan de Buursteeg maken bezoekers op een interactieve manier kennis met de lange geschiedenis van de Grebbelinie.

28-6-2017

Officiële opening Natuurgebied Taartpunt in de Oostelijke Vechtplassen

Het gebied ‘de Taartpunt’ maakt deel uit van de Oostelijke Vechtplassen en behoort tot een van de belangrijkste laagveenmoerassen van ons land. In opdracht van de provincie Utrecht wordt de kwaliteit van de natuur in de Oostelijke Vechtplassen versterkt. Met de aanleg van nieuwe natuur wordt het Natura 2000-gebied - dit is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie - robuuster gemaakt. Tegelijk met de natuurinrichting zijn ook twee wandelpaden geopend die door de nieuw ingerichte Taartpunt lopen, het Vredevoetpad en het Zoddenpad.

29-6-2017

Rijden over zonnepanelen op 'energieweg' N401 bij Kockengen

Autorijden over een wegdek van zonnepanelen. Verre toekomst? Niet als het aan de provincie Utrecht en BAM infra ligt. Eind juni zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor een innovatieve pilot op de provinciale weg N401 bij Kockengen. Op de hoofdrijbaan van de N401 wordt een zonnepanelenmat met beschermlaag bevestigd op het wegdek. De zonnepanelen zijn bestand tegen zware voertuigen en zijn geschikt voor drukke wegen waar dagelijks meer dan 10.000 voertuigen gebruik van maken. De energiemat wordt aangebracht op één rijstrook over een lengte van 20 meter met een totale oppervlakte van 50 m². De pilot duurt 2 jaar.

29-6-2017

Pluim voor inspirerende burgerinitiatieven in kleine kernen

De bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen’ in juni 2017 vormde de start van een meerjarig programma om de leefbaarheid in de kleine kernen te versterken. Op deze bijeenkomst hebben 4 burgerinitiatieven die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp een pluim ontvangen.

5-7-2017

Prijsuitreiking Groene Kroon, Natuurprijs van de provincie Utrecht

Op 5 juli 2017 is de Groene Kroon uitgereikt aan twee initiatieven die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Met deze natuurprijs wil de provincie anderen betrekken bij de bescherming en versterking van onze beschermde plant- en diersoorten.

12-7-2017

€ 21 miljoen voor energietransitie

Gemeente en provincie Utrecht stellen met behulp van de BNG Bank € 21 miljoen ter beschikking om bedrijven en organisaties te stimuleren over te stappen op duurzame energie.

1-8-2017

Start groot onderhoud militair erfgoed Park Vliegbasis Soesterberg

Ter voorbereiding van de overdracht van Park Vliegbasis Soesterberg aan Utrechts Landschap hebben we geïnvesteerd in het aanwezige militair erfgoed. Veertien iconen hebben inmiddels groot onderhoud ondergaan.

31-8-2017

Officiële opening natuurgebied Palmerswaard bij Rhenen

De Palmerswaard bij Rhenen is opnieuw ingericht. De inrichting zorgt ervoor dat de natuur zich gevarieerd kan ontwikkelen, zowel in het water als op het land, en dat het gebied beter te beheren is en voldoet aan de eisen die gesteld worden in het kader van waterveiligheid. Grote delen zijn toegankelijk gemaakt door de aanleg van paden.

5-9-2017

Drukke Utrechtse buslijn 1 volledig elektrisch

De huidige bussen van U-OV lijn 1 rijden op de schone GasToLiquid brandstof. Het kan nog schoner. De bussen worden vervangen door tien elektrische bussen en dat is een landelijke primeur. De bussen staan garant voor 'zero emissie': geen enkele uitstoot van uitlaatgassen zoals stikstoffen. Dit levert in de stad jaarlijks een besparing op van 900.000 kg CO2. De nieuwe bussen zijn bovendien aanmerkelijk stiller.

19-9-2017

Economisch Beeld Utrecht+

De provincie Utrecht heeft een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Dit dankt de provincie aan een centrale ligging in het land, een bovengemiddeld opleidingsniveau van de inwoners en een prima woonklimaat. Dit blijkt uit het Economisch Beeld Utrecht+.

28-9-2017

Omgevingswet

Op initiatief van de provincie voeren Utrechtse gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en het landelijke Programma Omgevingswet een botsproef uit op 2 casussen; de gevolgen van de Omgevingswet op toezicht en handhaving zijn verkend, met inzicht in de veranderopgave die het voor de inwoner en ondernemer ‘eenvoudig beter’ moet maken.

29-9-2017

Dijkversterkingstrajecten Grebbedijk en Salmsteke

Samenwerkingsovereenkomsten voor integrale aanpak met gezamenlijke partners voor dijkversterkingstrajecten Grebbedijk en Salmsteke zijn ondertekend. Samen worden nu plannen uitgewerkt waarin dijkversterking samen gaat met andere opgaven zoals natuur en recreatie.

2-10-2017

Utrechtse Waterdag

Utrechtse Waterdag is voor de eerste keer georganiseerd en was succesvol. Met waterbeheerders en mensen uit de praktijk zijn goede discussies gevoerd over de maatschappelijke opgaven op watergebied. Het heeft onder meer geleid tot moties in de staten om de waterkwaliteit te verbeteren.

12-10-2017

Landschapscafé

Een van de drie landschapscafé’s in 2017 is door provincie en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit georganiseerd in het Veenweide Innovatiecentrum om de toekomst van het veenweidegebied onder de loep te nemen.

23-10-2017

Ringpark

De Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit presenteert het concept van het Ringpark aan statencommissie RGW, diverse externen en de provinciale organisatie. Hiermee positioneert hij het landschap als vestigingsvoorwaarde in de snelst groeiende woonregio van Nederland.

2-11-2017

Onthulling eerste kunstwerk langs Mondriaan-Rietveld-snelfietsroutes

In het kader van het Stijljaar wordt een tiental kunstwerken geplaatst langs de ‘Mondriaan Rietveld’-snelfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Op 2 november is het eerste kunstwerk in Amersfoort onthuld.

8-11-2017

Routebureau Utrecht stimuleert wandelen, fietsen en varen in de regio

De provincie Utrecht heeft samen met de Utrechtse gemeenten het Routebureau Utrecht opgericht. Het Routebureau zorgt voor het beheer, de ontwikkeling, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd.

10-11-2017

Nieuwe inrichting Arnhemseweg (N226) in Leusden gereed

De Arnhemseweg (N226) in Leusden heeft tussen de Groene Zoom en busbaan Tabaksteeg een nieuwe inrichting gekregen. Er is een parallelweg aangelegd, de snelheid is verlaagd naar 50 km/uur en er is een brug over de Heiligenbergerbeek aangelegd die de nieuwe parallelweg verbindt met de Treekerweg. Ook is er een rotonde aangelegd op de kruising Arnhemseweg - Leusbroekerweg. Met deze aanpassingen verbeteren de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

12-11-2017

Arbeidsmarktdashboard regio Utrecht

Tijdens het EBU Get Connected Jaarcongres werd het arbeidsmarktdashboard regio Utrecht gelanceerd. Een digitaal portaal waar overheden, kennisinstellingen, bedrijven én werknemers realtime beschikken over de meest actuele arbeidsinformatie.

15-11-2017

Ondertekening Pact van Ruigenhoek

Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam werken we steeds nauwer samen met gemeenten en eigenaren. In het Pact van Ruigenhoek hebben we met de Utrechtse partners op 15 november voor de komende vijf jaar (2018-2022) afspraken gemaakt over bescherming, marketing & toerisme, recreatieve benutting en ontwikkeling van duurzaam gebruik.

15-11-2017

Rotondes Waarder en Woerden feestelijk geopend

In aanwezigheid van omwonenden zijn op woensdag 15 november de drie rotondes van het project ‘Zuidelijke randweg Woerden’ officieel geopend. De drie rotondes gaan zorgen voor voldoende capaciteit en verkeersveiligheid als de nieuwe zuidelijke randweg wordt aangesloten op het bestaande wegennet. De opening van de rotondes is een belangrijke mijlpaal in de aanleg van de nieuwe weg die naar verwachting op 1 juni 2018 klaar is. Op de foto de opening van een ander belangrijk deelproject, namelijk de fietsroute inclusief fietsbruggen die op 19 december plaatsvond.

21-11-2017

Presentatie Utrecht in Brussel

Bezoek GS aan Brussel waarbij we samen met onze regionale partners de provincie op de kaart gezet hebben als een experimenteerruimte (‘living lab’) voor Healthy Urban Living en energietransitie.

22-11-2017

Parkeergarage Driebergen-Zeist feestelijk geopend

Na 1,5 week proefdraaien is op woensdag 22 november in aanwezigheid van omwonenden en bedrijven uit de buurt de parkeergarage bij station Driebergen-Zeist feestelijk geopend. De nieuwe parkeergarage heeft 5 parkeerlagen met plaats voor 600 auto’s. Auto’s staan er veilig, droog en dichtbij het station. De parkeergarage is ruim en modern, heeft een lift en is 100% energieneutraal, een Nederlandse primeur. Ook komen er nog elektrische laadpalen, zodat auto’s tijdens parkeren kunnen worden opgeladen.

29-11-2017

Werkconferentie geothermie

De werkconferentie geothermie opent de publieke discussie over deze - voor de provincie Utrecht – nieuwe vorm van energie.

11-12-2017

Artikel 1 heeft prominente plek in provinciehuis gekregen

Een speciaal ontworpen muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet is op 11 december 2017 onthuld in het Huis voor de Provincie. De officiële onthulling werd verricht door de initiatiefnemers, Statenleden Karin Boelhouwer (GroenLinks) en Ayla Schneiders (D66).

13-12-2017

Themajaar 100 jaar De Stijl: recordaantal mensen maakt kennis met cultureel erfgoed

Het themajaar ‘Mondriaan to Dutch Design - 100 Jaar De Stijl’ is groots gevierd in de provincie Utrecht. De tentoonstellingen en activiteiten trokken 245.000 bezoekers.

15-12-2017

Verkoop park vliegbasis Soesterberg

Op 15 december is met een feestelijke bijeenkomst onder veel belangstelling park Vliegbasis Soesterberg verkocht aan het Utrechts Landschap, een mijlpaal waar een intensieve samenwerking op het gebied van natuur, milieu, historie, cultuur en recreatie aan vooraf is gegaan. In het park gaan deze immers hand in hand en dat maakt dit gebied tot een unieke plek.

19-12-2017

Herbestemming Marinierskazerne Doorn

Het Eindconcept-Ontwikkelingskader voor de herbestemming van de Marinierskazerne is door het college van B&W Utrechtse Heuvelrug vastgesteld, GS hebben hiermee ingestemd. Bewoners en andere belanghebbenden hebben tijdens diverse Atelierbijeenkomsten intensief meegedacht.

ga terug