Jaarverslag 2017

Verschillenanalyse programma's conform BBV

Conform de BBV maakt de verschillenanalyse deel uit van de Jaarrekening, derhalve is deze analyse ook onder de financiële Jaarrekening onder de verplichte bijlage opgenomen.

Verschillenanalyse programma 1

Verschillenanalyse

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Saldo

Lasten

Binnenstedelijke ontwikkeling
Trajecten waarvoor grote bedragen aan subsidie ingezet worden, vragen zorgvuldigheid. Een aantal hiervan (zoals voor Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven) is pas in het laatste kwartaal van 2017 concreet geworden en komt in 2018 in uitvoering. Daarnaast zijn met inzet van eigen menskracht gebiedstransformaties ondersteund en blijkt op dit moment minder behoefte aan subsidies dan voorzien. Ten slotte is de vaststelling van de retailvisie vertraagd en daarmee ook de uitvoering van projecten. Het saldo is een kasritmewijziging en heeft een lagere onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling tot gevolg.

2.949

1.762

1.187

Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL)
Een subsidieverzoek ad. € 60.000 in het kader van het project vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing was onjuist ingediend en drukt daarom op 2018. Daarnaast lopen verschillende werkzaamheden in 2018 door. Deze onderbesteding betreft een kasritmewijziging die met de projectreserve IFL wordt verrekend.

500

380

120

Integraal Gebieds Programma
Niet volledig uitnutten van het maximaal inzetbare procesgeld (€ 100.000) en uitgestelde subsidie afrekening (€ 30.000). Deze onderbesteding betreft een kasritmewijziging die met de reserve IGP wordt verrekend.

2.477

2.344

133

Omgevingsinformatie
Door vertraging van de invoering Omgevingswet zijn de gedane investeringen in het innovatieproject nog niet helemaal afgerond. Dit heeft lagere afschrijvingslasten tot gevolg.

1.992

1.877

115

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

2.536

2.478

58

Totaal lasten

10.454

8.841

1.613

Baten

1.833

1.833

-

Totaal baten

-

1.833

1.833

Totaal

10.454

7.008

3.446

Verschillenanalyse programma 2

Verschillenanalyse

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Saldo

Lasten

AVP
Eind 2017 zijn twee grondtransacties, met een waarde van samen € 1,4 mln, niet doorgegaan. Deze worden begin 2018 gerealiseerd. Aan- en verkoop van ruilgronden worden vanaf 2017 geactiveerd in het Revolverend Fonds in plaats van direct als last (of baat) (€ 1,8 mln.). Het project Groenblauwe Structuur Amersfoort is nog niet afgerekend in 2017 (€ 776.000), ook dit volgt in 2018. De overige verschillen worden met name veroorzaakt door onderbesteding bij natuurprojecten en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

40.739

37.241

3.498

Agrarisch natuurbeheer
De meerjarige projecten agrarisch natuurbeheer zijn dit jaar grotendeels uit POP-gelden gefinancierd waardoor er een onderbesteding is. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de Reserve Landelijk gebied, zoals afgesproken in het natuurpact.

3.048

933

2.115

Biodiversiteit
Bij de Kadernota 2017 is een bedrag toegekend van € 452.000 om een start te maken met de biodiversiteitsopgave van de provinciale Natuurvisie. Een groot deel van het bedrag is ingezet in projectopdrachten. De voorbereiding van een deel van de projecten met betrokken partijen bleek meer tijd te kosten en loopt door in 2018. Een dekkingsvoorstel volgt bij de kadernota 2019. Een bestemmingsvoorstel om de restende middelen in 2018 uit te geven ten behoeve van de noodzakelijke continuïteit is opgenomen in deze jaarrekening.

452

294

158

Schadevergoedingen Faunafonds
Als gevolg van het intensiever gebruikmaken van de tegemoetkomings-mogelijkheden door de landbouw en de onverminderd hoge ganzendruk zijn de kosten voor schadevergoedingen hoger dan begroot. Dit risico was voorzien. Ondanks opname in het weerstandsvermogen zijn de meerkosten op het programma opgenomen omdat de ganzendruk niet is afgenomen en omdat er op het programma financiële ruimte is.

706

890

-184

Natuurwet
Het budget Natuurwet is gekoppeld aan activiteiten gerelateerd aan de beleidsvorming en de uitvoering van de Wet natuurbescherming. In 2017 is het budget niet volledig benut omdat er minder inhuur nodig was ter ondersteuning van de uit deze wet voortkomende taken en activiteiten, vooral op terrein van communicatie.

623

483

140

Woonschepen
Door de benodigde intensieve afstemming met Vitens, RMN en woonschipbewoners is de aanleg van waterleiding en aansluiting op riolering bij Woonschepenhaven Tull en ’t Waal verschoven naar het voorjaar 2018. In de kadernota 2017 is € 50.000 van de door de provincie geïnde precariobelasting gereserveerd als dekking voor de afronding van dit project. Een bestemmingsvoorstel is opgenomen in deze jaarrekening om de gereserveerde middelen in 2018 uit te geven.

50

-

50

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

19.214

18.987

227

Totaal lasten

64.832

58.828

6.004

Baten

AVP
Betreft deels teruggevorderde subsidies ad € 1,3 mln., vrijval van risicobuffer bij verkoop van gronden (€ 0,9 mln.) ,ontvangen cofinanciering (€ 1 mln.) en eerder dan geplande verkoop van grond.

2.000

6.014

-4.014

Natuurbeheer
Het Rijk heeft de decentrale uitkering versneld overgemaakt in verhouding tot het kasritme dat eerder door hen was aangegeven. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor monitoring Subsidie Natuur en Landschap die niet voorzien is.

393

796

-403

Balansafwikkeling
Een subsidie is lager vastgesteld en teruggevorderd omdat de gemaakte kosten lager zijn dan oorspronkelijk aangevraagd.

-

302

-302

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

346

351

-5

Totaal baten

2.739

7.463

-4.724

Totaal

62.093

51.365

10.728

Verschillenanalyse programma 3

Verschillenanalyse

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Saldo

Lasten

Grondwaterbeheer
Een bedrag van € 363.000 is als interne bijdrage verrekend. Dit bedrag was niet begroot, waardoor zowel bij de lasten als bij de baten een overschrijding te zien is (zie baten). Na deze saldering blijft nog een overbesteding op de lasten van € 452.000 over. Dit verschil is te verklaren door kosten voor het registratiesysteem grondwater en een bijdrage aan een verdrogingsproject. Dit betreft kasritmewijzigingen. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met deze kosten.

371

1.184

-813

Zoetwatervoorziening
Ten behoeve van vaarwegbeheer is grootschalig oeveronderhoud uitgevoerd en is de vergoeding voor de sluizen 2015 en 2016 nog in rekening gebracht. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met deze kosten.

720

909

-189

Duurzaamheid
Tot en met 2016 ontvingen wij een decentrale uitkering voor het programma duurzaamheid. Deze stond in 2017 abusievelijk nog als lasten (en baten) begroot. Deze kosten zijn niet gemaakt, net zoals de baten niet ontvangen zijn. Daarnaast is het traject Drift, om te komen tot circulaire economie, vertraagd. Kosten worden begin 2018 verwacht en daarom pas in 2018 uit de projectreserve onttrokken.

417

181

236

Bodemsanering
De aanvraag voor de sanering van de Holle Bilt is tegen de verwachting in nog niet ontvangen, dat wordt begin 2018. De bijdrage aan de sanering van stortplaats de Hel door andere partijen is nog niet rond, waardoor nog geen opdracht is verleend. De RUD heeft meer tijd nodig voor een plan van aanpak Bodeminformatie, daarom is in 2017 de opdracht niet verleend. Ten slotte is de bijdrage voor de sanering van waterbodems net in 2018 gerealiseerd. De onderbesteding betreft een kasritmewijziging die met de reserve wordt verrekend.

5.560

488

5.072

Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht
De provincie keert het restant van de subsidie voor het NSL uit aan de gemeente Utrecht. Hier staat een ontvangst tegenover van het ministerie die hier een rijksregeling voor heeft. Het restant betreft uitgaven t/m 2017. De afwijking is ontstaan omdat de ontvangst en uitgaven in 2018 zijn begroot terwijl het op 2017 betrekking heeft.

2.705

-2.705

Opdrachtgeverschap RUD en OD-NZKG
Met ingang van 2017 worden werkzaamheden door de OD-NZKG voor bouw uitgevoerd. In het pakket Bouw zitten alle Vergunning, Toezicht en Handhaving taken zoals het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, het toezicht en handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase. De bijdrage aan de OD-NZKG hiervoor werd pas in november 2017 bekend. Deze overschrijding wordt deels gedekt door extra baten (zie baten).

7.956

8.132

-176

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

4.147

4.049

98

Totaal lasten

19.171

17.648

1.523

Baten

Grondwaterbeheer
Zie lasten

1.160

1.523

-363

Duurzaamheid
Zie lasten

128

128

Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht
Zie lasten

2.705

-2.705

Opdrachtgeverschap RUD en OD-NZKG
Voor de Inventarisatie Asbestdaken zijn, conform de samenwerkingsovereenkomsten, bijdragen ontvangen van de deelnemende gemeenten. Deze waren niet begroot.

228

304

-76

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

3.257

3.387

-130

Totaal baten

4.773

7.919

-3.146

Totaal

14.398

9.729

4.669

Verschillenanalyse programma 4

Verschillenanalyse

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Saldo

Lasten

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren
Voordeel ontstaan met name door afrekeningen van oude subsidieprojecten op het gebied van herstructurering bedrijventerreinen(uit 2008), onderwijs en arbeidsmarkt (uit 2007) en recreatie.

-

-256

256

Cofinancieringsfonds
De lagere uitgaven zijn het gevolg van verschillen in de geplande en gerealiseerde bevoorschotting van reeds beschikte subsidie en een vertraging van enkele weken in de beschikking van de MIT R&D subsidies (tender van € 1,3 mln.). Hierdoor wordt er ook minder aan de reserve Cofinancieringsfonds onttrokken.

4.444

2.811

1.633

MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmark
De subsidies voor de Technologieraad, Technetten en Digital Competence Hub waren gebudgetteerd voor 2017. De uitwerking van de voorstellen vergde echter meer tijd dan voorzien. Hierdoor wordt er ook minder aan de reserve projecten, onderdeel MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt onttrokken.

325

223

102

Toekomst recreatieschappen
De verwachting was dat het proces in 2017 al afgewikkeld zou zijn. Dit is echter niet het geval. Een aantal voorgenomen werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Het gaat om werkzaamheden als het uitvoeren van onderzoeken, de ontwikkeling van een website en de organisatie van bijeenkomsten. Hierdoor wordt er ook minder aan de reserve Toeristische ontwikkeling onttrokken.

575

412

163

Recreatieschappen
Ten behoeve van de subsidie voor de 1e tranche Toekomstplan Vinkeveense Plassen is € 1,3 miljoen door PS beschikbaar gesteld. In de raming was voorzien dat de helft van dit bedrag benodigd was in 2017 en de andere helft in 2018. De aanbesteding van het werk heeft vertraging opgelopen doordat één van de biedende partijen een rechtszaak heeft aangespannen naar aanleiding van de gunning. De definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden, maar de werkzaamheden starten door de vertraging pas in 2018. Hierdoor wordt er ook minder aan de reserve Toeristische ontwikkeling onttrokken.

2.626

1.941

685

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

4.517

4.372

145

Totaal lasten

12.487

9.503

2.984

Baten

Cofinancieringsfonds
Het rijk heeft een hogere bijdrage overgemaakt dan volgens het kasritme van de toegezegde € 1 mln. voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) was afgesproken. Hierdoor kon er een storting plaatsvinden in de reserve Cofinancieringsfonds.

468

686

-218

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

566

530

36

Totaal baten

1.034

1.216

-182

Totaal

11.453

8.287

3.166

Verschillenanalyse programma 5

Verschillenanalyse

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Saldo

Lasten

Concessiebeheer Bus en Tram U-OV en Streek
De lagere lasten van € 4,7 mln worden voornamelijk veroorzaakt door de administratieve vrijval van middelen door de afrekening van de concessie over 2016 en de afrekening van de subsidieregeling Beter Benutten 2013-2015.

72.210

67.550

4.660

Regiotaxi U-OV en Streek
De lagere lasten van € 2,2 mln worden voornamelijk veroorzaakt doordat de verwachte kostenstijging aan de vervoerders lager was dan verwacht. Staat tegenover een lagere bijdrage van de gemeenten.

17.880

15.670

2.210

Regiotram
De hogere lasten worden per saldo veroorzaakt door diverse afwijkingen in reguliere onderhoud en beheer van het tramsysteem.

23.593

23.851

-258

Subsidies Wegen en Verkeer en Infrastructurele maatregelen OV
De overschrijding wordt veroorzaakt door de aangepaste werkwijze waardoor nu een lopende verplichting ad € 23 mln. drukt in 2017. Dit wordt gecompenseerd doordat een aantal projecten uit het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) van voormalig BRU voor Wegen en Verkeer en maatregelen OV worden door langere planningsvoorbereiding van de subsidieaanvragen en besluitvorming, doorgeschoven naar 2018.

26.500

32.189

-5.689

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren
Voordeel ontstaan door financiële afwikkelingen van diverse beschikkingen uit 2016.

-

-545

545

Projecten Brede Doeluitkering (BDU)
Bij de programma's Doelmatig verkeersbeleid en Verkeersveiligheid zijn in 2017 abusievelijk onjuiste begrotingen (te hoog) opgenomen. Daarnaast hebben er afrekeningen plaatsgevonden bij de programma's Beter Benutten en Beter Benutten Vervolg met welke ten onrechte niet waren begroot.

30.227

27.352

2.875

Beheer en onderhoud Wegen en Vaarwegen
Het saldo voorziening variabel onderhoud € 10.8 mln is conform besluit in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Wegen 2016 gestort in de bestemmingsreserve Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen. Ten onrechte is geen raming voor variabel onderhoud in de begroting 2017 opgenomen. De werkelijke lasten voor variabel onderhoud 2017 ad € 9,3 mln (onderdeel van de € 19 mln) worden gedekt uit de genoemde bestemmingsreserve.

10.062

19.146

-9.084

Projecten VERDER
Uitgaven mbt de projecten RVM, Westelijke ontsluiting Amersfoort en kortsluiting Outputweg-Energieweg Amersfoort zijn lager uitgevallen dan geraamd.

13.000

6.479

6.521

Mobiliteitsmanagement RVM
De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van afrekeningen uit 2016

2.434

1.606

828

Diverse uitvoeringsprojecten Grote Wegenwerken
In verband met de invoering nieuwe BBV per 1 januari 2017 worden de uitgaven van diverse investeringsprojecten op de balans geactiveerd. Hierdoor drukken er minder lasten op de begroting. Het verschil wordt in de reserve gestort.

38.845

29.368

9.477

Overige verschillen

9.879

9.510

369

Totaal lasten

244.630

209.207

35.423

Baten

BDU 2017 OV
De taken van OV worden jaarlijks gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) onderdeel van het Provinciefonds. De lagere baten van € 0,4 mln betreft een lagere inzet van de BDU voor het concessiebeheer Streek.

154.913

154.057

856

Regiotaxi U-OV en Streek
De lagere baten van € 1,5 mln worden voornamelijk door de lagere toerekening van kosten aan de gemeenten dan verwacht. Staat tegenover lagere uitgaven van € 2,2 mln.

9.600

8.094

1.506

Inkomsten Regiotram
De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door een eenmalige verzekeringsuitkering wegens schade aan trams en huuropbrengsten.

5.858

6.529

-671

Concessiebeheer Bus en Tram U-OV en Streek
Lagere baten van € 0,8 mln worden veroorzaakt doordat de subsidieinkomsten vanuit Beter Benutten verrekend zijn onder de lasten.

1.149

318

831

Beleid OV Algemeen
Hogere baten van € 2,1 mln door een afrekening van Beter Benutten regeling 2014-2016.

-

2.341

-2.341

Beheer en onderhoud Wegen en Vaarwegen
Hogere baten met name als gevolg van verrekeningen met projecten

1.021

3.401

-2.380

Diverse uitvoeringsprojecten Grote Wegenwerken
De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door eerder ontvangen BDU baten bij het project Station Driebergen - Zeist.

8.477

13.783

-5.306

Projecten Brede Doeluitkering (BDU)
De hogere baten worden met name veroorzaakt door ontvangen BDU baten voor afrekening Randstadspoor. Deze baten worden verrekend met gemeente Utrecht

5.670

10.564

-4.894

Mobiliteitsmanagement RVM
Lagere inkomsten als gevolg van lagere bijdrage uit de reserve VERDER in verband met de lagere uitgaven binnen het programma RVM dan begroot.

2.434

1.603

831

Overige verschillen

67

57

10

Totaal baten

189.189

200.747

-11.558

Totaal

55.441

8.460

46.981

Verschillenanalyse programma 6

Verschillenanalyse

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Saldo

Lasten

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren
Voordeel met name ontstaan bij oude subsidieprojecten van voor 2014 op het gebied van cultuur, sport en zorg.

-305

-1.100

795

Ruimtelijk erfgoedbeleid
Het budget wordt deels via de subsidieregeling Cultuur en Erfgoed verdeeld, specifiek voor de ontwikkeling van gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten. Het beroep dat gemeenten doen op deze regeling is tegengevallen. Door de lagere uitgaven is er ook minder aan de reserve CHS onttrokken.

300

157

143

Limes samenwerking
De belangrijkste oorzaak voor de lagere uitgaven is dat een subsidie aan het fietsplatform van ca.€ 85.000 een langere beoordelingstijd kent en daarom doorgeschoven is naar 2018.
Een tweede oorzaak is dat het opzetten van de onderzoeken voor de Werelderfgoednominatie en het overleg met gemeenten meer tijd vraagt dan was voorzien. Zie ook toelichting onder de baten.

700

534

166

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie samenwerking
Lagere uitgaven voornamelijk veroorzaakt doordat verwachte subsidieaanvragen nog niet ontvangen zijn, omdat in met name de aandachtsgebieden, de gebiedsprocessen nog niet zo ver zijn dat grootschalige projecten in de uitvoering kunnen. Hierdoor is er ook minder aan de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie onttrokken.

1.590

906

684

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

14.484

14.207

277

Totaal lasten

16.769

14.704

2.065

Baten

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie samenwerking.
Hogere baten voornamelijk veroorzaakt door het thema Marketing en Toerisme, dat de provincie Utrecht /Pact van Ruigenhoek samen met de provincies Gelderland, Noord Brabant en Zuid Holland verenigd in het Pact van Loevestein, realiseert. De bijdragen van de partners waren niet opgenomen in de begroting.

120

425

-305

Erfgoedparels
Van het Rijk is een bijdrage van € 4 mln. ontvangen als bijdrage in de restauratie van de Domtoren. Deze was niet geraamd. Door deze bijdrage heeft er een storting plaatsgevonden in de reserve Investeringsfonds Provinciaal erfgoed.

1.527

5.527

-4.000

Limes samenwerking
De uitgaven worden gefinancierd door de provincie en diverse andere overheden. Bij lagere uitgaven wordt er dus ook minder in rekening gebracht bij de andere partijen.

575

409

166

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

10

17

-7

Totaal baten

2.232

6.378

-4.146

Totaal

14.537

8.326

6.211

Verschillenanalyse programma 7

Verschillenanalyse

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Saldo

Lasten

Accountantskosten
Door de strengere regelgeving voor de accountantscontrole zijn de kosten van de controle over 2016 hoger uitgevallen dan begroot. Ook is een voorschot van € 134.000 verantwoord voor de controle van de jaarrekening 2017.

50

214

-164

Innovatiebudget
De provinciale organisatieontwikkeling heeft in 2017 andere accenten gekregen dan aan het begin was voorzien. Daarmee was de behoefte aan de inzet van financiële middelen beperkter dan begroot.

900

651

249

Wachtgelden en pensioenen GS
Jaarlijks worden de verplichtingen aan te betalen pensioenen aan (oud) GS-leden door een extern bureau geactualiseerd. Uit de laatste berekening blijkt dat de voorziene storting in de voorziening pensioenen GS in 2017 niet nodig is.

520

55

465

BIBOB
In 2017 zijn er minder onderzoeken geweest dan geraamd.

126

18

108

Bestuurlijke zaken
De uitvoering van regionale samenwerkingskracht is vertraagd, omdat het lang duurde voordat het nieuwe regeerakkoord er was. Daardoor is pas eind 2017 in IPO-verband begonnen met het opstellen van een Interbestuurlijk Programma waarin de belangrijkste maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie, gezamenlijk worden uitgewerkt. Deze uitwerking zal in 2018 verder zijn beslag krijgen.
Ook het proces van de herindeling Vijfheerenlanden heeft door de komst van een nieuw kabinet en door de extra processtap van BZK door de benoeming van een adviseur Vijfheerenlanden vertraging opgeleverd. Hierdoor is het wetsvoorstel pas in december 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd en krijgt de uitwerking en procesrol voor de provincie Utrecht pas in 2018 verder zijn beslag.
Het voor deze twee projecten beschikbare budget van € 200.000 is derhalve nauwelijks aangewend in 2017.

336

97

239

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

9.633

9.306

327

Totaal lasten

11.565

10.341

1.224

Baten

Wachtgelden en pensioenen GS
Jaarlijks laten we de verplichtingen van de te betalen pensioenen aan (oud) GS-leden actualiseren. Uit deze berekening blijkt dat een deel van de Voorziening pensioenen GS vrij kan vallen.

-

570

-570

Nutsbedrijven
In 2017 is er meer dividend ontvangen over 2016 van Vitens dan begroot.

650

961

-311

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan € 100.000

22

34

-12

Totaal baten

672

1.565

-893

Totaal

10.893

8.776

2.117

Verschillenanalyse Overhead

Verschillenanalyse

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Saldo

Lasten

Lagere lasten facilitaire diensten
Volgens de BBV richtlijnen moet interne doorbelasting netto verantwoord worden. Om te voorkomen dat facilitaire lasten en baten dubbel verantwoord worden, zijn interne verrekeningen tussen de facilitaire afdeling en andere afdelingen geëlimineerd.

10.035

9.623

412

Doorbelasting Gemeenschappelijke Beheerorganisatie IPO
Factuur van IPO die geheel wordt doorbelast (Zie ook baten, per saldo 0).

-

349

-349

Lagere WW-kosten

750

295

455

Lagere ICT lasten
Er is sprake van lagere lasten door meer inzet van eigen personeel. in plaats van inhuur. Daarnaast zijn er minder uitgaven gedaan doordat enkele aanbestedingen na 2017 gaan plaatsvinden.

6.357

3.660

2.697

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan 100.000

25.652

25.664

-12

Totaal lasten

42.794

39.591

3.203

Baten

Lagere baten facilitaire diensten
Volgends de BBV richtlijnen moet interne doorbelasting netto verantwoord worden. Om te voorkomen dat facilitaire baten en lasten dubbel verantwoord worden, zijn interne verrekeningen tussen de facilitaire afdeling en andere afdelingen geëlimineerd.

6.151

5.159

992

Doorbelasting Gemeenschappelijke Beheerorganisatie IPO
(zie ook lasten, per saldo 0)

-

349

-349

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan 100.000

1.690

1.752

-62

Totaal baten

7.841

7.260

581

Totaal

34.953

32.331

2.622

ga terug