Jaarverslag 2017

Overzicht van baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Oorspronk. begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Oorspronk. begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Ruimtelijke ontwikkeling

7.881

10.454

22.601

-

-

-21.538

10.454

1.063

9.391

Landelijk gebied

45.466

64.832

60.576

-23.622

-2.739

-20.950

62.093

39.626

22.467

Bodem, water en milieu

18.635

19.171

18.603

-5.193

-4.773

-8.282

14.398

10.321

4.077

Economische ontwikkeling

10.668

12.487

13.455

-36

-1.034

-1.709

11.453

11.745

-292

Bereikbaarheid

247.226

244.631

343.080

-189.938

-189.189

-217.639

55.442

125.441

-69.999

Cultuur en erfgoed

18.540

16.769

13.820

-1.527

-2.232

-6.390

14.537

7.430

7.107

Bestuur en middelen

10.098

11.565

12.122

-759

-672

-1.621

10.893

10.502

391

Totaal programma's

358.514

379.909

484.256

-221.075

-200.639

-278.128

179.270

206.128

-26.858

Overhead

40.389

42.794

40.561

-7.666

-7.841

-7.449

34.953

33.112

1.841

Totaal programma's incl. overhead

398.903

422.703

524.818

-228.741

-208.480

-285.577

214.223

239.241

-25.018

Stelposten

2.061

800

-

-

-

-

800

-

800

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-123

-155.065

-221.254

-221.424

-221.254

-221.547

293

Totaal saldo van baten en lasten

400.964

423.503

524.695

-383.806

-429.734

-507.002

-6.231

17.693

-23.924

Reserves via programma's

66.029

57.212

117.477

-81.067

-54.328

-167.945

2.884

-50.468

53.352

Reserves via algemene middelen

1.582

5.041

5.326

-5.096

-5.204

-5.204

-163

122

-285

Gerealiseerd resultaat

468.575

485.756

647.498

-469.969

-489.266

-680.151

-3.510

-32.653

29.143

De provincie is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en derhalve is er geen VPB-last verantwoord in de jaarrekening 2017.

Verschillenanalyse op programma's

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht baten
en lasten maakt formeel deel uit van de jaarrekening.

Om het inzicht te vergroten, is de verschillenanalyse opgenomen in het Jaarverslag bij de specifieke programma's

ga terug