Jaarverslag 2017

2. Landelijk gebied

Maatschappelijke context

Het landelijk gebied is een belangrijke pijler voor Utrecht TOP-regio. Het behouden en versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied is voor ons een belangrijke opgave.
Om het landelijk gebied aantrekkelijk te houden werken we aan:

  • Het behouden en versterken van natuur en landschap;
  • Een duurzame landbouw;
  • Een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.

In de Natuurvisie, welke eind december 2016 is vastgesteld, geven we nadere invulling aan onze nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden op basis van de Wet natuurbescherming. De Rapportage Natuur, die in 2017 opnieuw is verschenen, geeft inzicht in de toestand van de natuur in de provincie Utrecht. De Natuurvisie en de Rapportage Natuur zijn belangrijke input voor de eind 2017 door GS vastgestelde Realisatiestrategie Natuurvisie (2018-2027).

De landbouw is de grootste beheerder van het landelijk gebied in de provincie Utrecht, 60% van het landelijk gebied is landbouwgebied. Een duurzame landbouw draagt bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. Belangrijkste opgave in de nieuwe landbouwvisie, welke als bouwsteen dient voor de op te stellen omgevingsvisie en omgevingsverordening, is de transitie naar een duurzame landbouw.
Conform afspraken in het coalitieakkoord stimuleren wij een gezonde en sterke economische en sociale basis voor een vitaal platteland, inclusief de kleine kernen.

Lasten

Schaal x (€ 1.000)
Begroot € 64.832
Gerealiseerd € 60.576
Afwijking € 4.256
ga terug