Jaarverslag 2017

In de jaarstukken leggen gedeputeerde staten verantwoording af over het gerealiseerde beleid en de financiën van de provincie Utrecht. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De termen jaarverslag en jaarrekening worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk verschil.
De jaarrekening is het financiële gedeelte; met de balans en de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar en andere informatie.
De jaarstukken zijn samengesteld op basis van het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)’.

Het jaarverslag bij de Provincie Utrecht bestaat uit de inhoudelijke verantwoording van zeven programmatische  hoofddoelen, drie projecten en de activiteiten van en voor de eigen organisatie (overhead). In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in 2017 is voorgenomen en begroot en daadwerkelijk is gerealiseerd.

De jaarrekening bevat de balans en programmarekening met toelichting. De programmarekening biedt een samenvattend overzicht van de begroting (na wijziging) en de werkelijke baten en lasten.

De bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven in eenheden van duizend euro, tenzij anders vermeld. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als € 45 in een tabel. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 in totaaltellingen. Bij alle tabellen zijn de "bedragen x € 1.000", tenzij anders weergegeven.

In de jaarrekening wordt op één centrale plek toelichting gegeven op de gecorrigeerde jaarrekeningposten. Dit is in hoofdstuk 5.1. bij de ‘Grondslagen van de financiële verslaggeving’ paragraaf ‘foutherstel’. Bij de inhoudelijke verantwoording van de beleidsdoelen wordt vooral ingezoomd op de verschillen tussen de voorgenomen en gerealiseerde activiteiten.

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in juli 2019, ruim anderhalf jaar na het kalenderjaar waarover verslag wordt gedaan. In het jaarverslag worden soms activiteiten of een tussenstand vermeld, waarvan wij inmiddels, anderhalf jaar na dato meer weten. Omdat het een jaarverslag over 2017 betreft, naar de stand van zaken van toen, hebben wij bij de toelichting op de programmahoofdstukken die teksten niet aangepast aan of verrijkt met de huidige inzichten. In de paragraaf bedrijfsvoering hebben wij wel onze bevindingen en conclusies verrijkt met de onderzoeksresultaten van Integis en EY in 2018 en 2019.   

Baten Gerealiseerd

€ -285.577

Afwijking € -77.097

Lasten Gerealiseerd

€ 524.818

Afwijking € 102.115

Schaal x (€ 1.000)
Gerealiseerd € -21.538
Afwijking € -21.538
Gerealiseerd € 22.601
Afwijking € 12.147
Gerealiseerd € -20.950
Afwijking € -18.211
Gerealiseerd € 60.576
Afwijking € -4.256
Gerealiseerd € -8.282
Afwijking € -3.509
Gerealiseerd € 18.603
Afwijking € -568
Gerealiseerd € -1.709
Afwijking € -675
Gerealiseerd € 13.455
Afwijking € 968
Gerealiseerd € -217.639
Afwijking € -28.450
Gerealiseerd € 343.080
Afwijking € 98.449
Gerealiseerd € -6.390
Afwijking € -4.158
Gerealiseerd € 13.820
Afwijking € -2.949
Gerealiseerd € -1.621
Afwijking € -949
Gerealiseerd € 12.122
Afwijking € 557
Gerealiseerd € -7.449
Afwijking € 392
Gerealiseerd € 40.561
Afwijking € -2.233