Jaarverslag 2017

5. Bereikbaarheid

Maatschappelijke context

De essentie van ons mobiliteitsbeleid is een goede bereikbaarheid in passende modaliteiten in een gezonde en verkeersveilige omgeving. Een goede bereikbaarheid is van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van onze regio. De bereikbaarheidsproblematiek concentreert zich met name in en rondom steden, vooral door de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid en binnenstedelijke woningbouw. Het bereikbaar houden van Utrecht Science Park (USP) en andere economische kerngebieden voor passende vervoersmodaliteiten zijn speerpunten. Provinciale wegen pakken we aan met de integrale trajectaanpak, waarbij we de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren en ook ruimte bieden aan andere beleidsvelden om kansen te benutten voor versterking van landschappen, stad- en platteland-verbindingen, leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Wij werken aan fietsverbindingen, zodat in de toekomst alle belangrijke werklocaties, scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel bereikbaar zijn per fiets. Wij staan voor een goed openbaar vervoerssysteem, niet alleen in de drukke gebieden, maar ook in kleine kernen en wijken. Namens gemeenten zijn we opdrachtgever voor regiotaxi. Voor de provincie ligt er een opgave voor de autobereikbaarheid met speciale aandacht voor goede aansluitingen op het hoofdwegennet. Verkeersveiligheid en gezondheid van inwoners hebben voor ons een hoge prioriteit.

Lasten

Schaal x (€ 1.000)
Begroot € 244.631
Gerealiseerd € 343.080
Afwijking € -98.449
ga terug