Jaarverslag 2017

Verkeer- en vervoerprogramma BRU

Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht.  Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 5  Bereikbaarheid.  Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over het jaar 2017 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU. Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in het programma Bereikbaarheid.

 

(bedragen x € 1.000)

Begroting na wijziging 2017

Rekening 2017

Verschil

Lasten

OV Systeemmanagement

2.166

2.222

-56

OV Exploitatie

52.307

47.768

2.539

Regiotram

23.593

23.971

-378

RUVV: Wegen en verkeer

18.000

3.021

14.979

RUVV: OV -Infra

8.500

29.167

-20.667

Totaal Lasten

104.566

108.150

-3.584

Baten

BDU

98.110

98.110

0

Overige inkomsten/Derden

12.107

13.795

-1.688

Overlopend passief

26.804

26.804

0

Totaal Baten

137.021

138.709

-1.688

Saldo lasten en baten

32.455

30.559

1.896

Mutatie Bestemmingsreserve

Storting

32.455

30.356

2.099

Onttrekking

0

0

0

Saldo na mutatie bestemmingsreserve

0

203

-203

Bij de laatste correcties m.b.t. de jaarrekening 2017 is ten onrechte niet de juiste reserve gebruikt waardoor er nu per saldo € 203.000 te weinig in de reserve BDU inzake BRU gestort is. Dit zal in 2018 gecorrigeerd worden.

ga terug