Jaarverslag 2017

Analyse van het jaarrekeningresultaat

Analyse van het jaarrekening resultaat
In deze paragraaf analyseren we het resultaat op de programma's en overhead, de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten.

 Tabel 1: Jaarrekeningresultaat 2017 (x € 1.000)

Resultaat  jaarekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Saldo voor reserves

Saldo reserves

Saldo na reserves

Ruimtelijke ontwikkeling

10.454

1.063

9.391

1.917

7.474

Landelijk gebied

62.093

39.626

22.467

7.414

15.053

Bodem, water en milieu

14.398

10.321

4.077

3.867

209

Economische ontwikkeling

11.453

11.745

-292

-1.228

936

Bereikbaarheid

55.442

125.441

-69.999

-69.939

-60

Cultuur en erfgoed

14.537

7.430

7.107

2.391

4.716

Bestuur en middelen

10.893

10.502

391

53

338

Overhead

34.953

33.112

1.841

2.175

-334

Totaal programma's en overhead

214.223

239.240

-25.017

-53.351

28.334

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

-220.454

-221.547

1.093

285

808

 Niet ingezet saldo begroting

3.510

0

3.510

0

3.510

Saldo voor verrekening met reserves (*)

-2.721

17.693

-20.414

-53.066

32.652

Verrekeningen met reserves

2.721

-50.345

53.066

Saldo na verrekening met reserves (*)

0

-32.652

32.652

(*) + is negatief saldo, - is positief saldo van baten en lasten.

In tabel 1 Jaarrekeningresultaat 2017 wordt inzichtelijk gemaakt hoe het jaarrekening resultaat 2017 is opgebouwd. Het resultaat van alle zeven begrotingsprogramma's en de overhead, sluit na verrekening met de programmagebonden reserves in 2017 op een positief saldo van € 28,334 mln. Dit resultaat wordt voor een groot deel beïnvloed door het activeren van de natuurgronden in het programma Landelijk Gebied circa € 12 mln. en de vrijval van de voorziening bij de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling ad. € 7,8 mln. Bij het programma Cultuur en Erfgoed is er een meevaller van € 4 mln. door een ontvangen Rijksbijdrage voor de restauratie van de Domtoren.
Daarnaast zijn er binnen alle begrotingsprogramma’s afwijkingen die worden veroorzaakt door de wijziging van de administratieve verwerking van de subsidies.

Het negatieve resultaat op de overhead bedraagt € 0,334 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten Facilitair en Financiën.

Het resultaat op de algemene dekkingsmiddelen en stelposten bedraagt € 0,808 mln. Dit positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de stelpost onvoorzien (€ 0,8 mln.) die in 2017 niet is aangesproken.

Het saldo van de begroting 2017 na wijziging is een positief bedrag van € 3,5 mln. Dit is door de Staten vastgesteld op 6 november 2017 bij de Najaarsrapportage.

Het uiteindelijke positieve jaarrekening resultaat bedraagt dus € 32,652 mln.

ga terug