Jaarverslag 2017

3. Bodem, water en milieu

Maatschappelijke context

De provincie Utrecht is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren. Ondanks
bevolkingsgroei, toenemende mobiliteit en intensivering van het ruimtegebruik willen we dit zo houden en waar
mogelijk verbeteren. Dit doen we door bij ruimtelijke ontwikkeling goede fysieke omstandigheden (bodem, water,
milieu) te waarborgen en een gezonde en veilige leefomgeving te stimuleren.

Het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 draagt bij aan het realiseren van de ontwikkelopgaven door in een
vroeg stadium kennis en inzichten in te brengen vanuit het bodem-, water- en milieudomein. Het plan is een
bouwsteen voor de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De provincie start in 2017 met het opstellen
daarvan.
De maatschappelijke trends die we waarnemen zijn:

  • een toenemende aandacht voor gezondheid en veiligheid;
  • aandacht voor duurzaamheid en energie;
  • aandacht voor meer gebiedsspecifieke waarden;
  • toenemende urgentie voor maatregelen tegen de gevolgen van weersextremen.

Daarnaast vraagt de komst van de Omgevingswet om voorbereiding

Lasten

Schaal x (€ 1.000)
Begroot € 19.171
Gerealiseerd € 18.603
Afwijking € 568
ga terug