Jaarverslag 2017

Toelichting op de balans

Toelichting op de Balans 2017

De balans per 31 december 2017 sluit met een totaal van € 866,9 miljoen. Dit betekent een toename ten opzichte van 2016 van € 31,838 miljoen. De lopende mutaties in 2017 worden hierna toegelicht. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de vaste activa, vlottende activa, vaste passiva, vlottende passiva en verplichtingen. Vervolgens wordt ingegaan op de borgstellingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Balansmutaties activa

Balansmutaties passiva

bedragen x € 1000

Afname

Toename

bedragen x € 1000

Afname

Toename

Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriele vaste activa

-

Algemene reserve

1.185

Materiele vaste activa

66.663

Bestemmingsreserves

49.050

Financieel vaste activa

5.738

Saldo Programma

32.520

Vlottende activa

Voorzieningen

7.498

Uitzettingen < 1 jaar

57.049

Voorraad

41.600

Langlopende schulden

Overlopende activa

14.983

Liquide middelen

1.345

Vlottende passiva

Netto vlottende Schuld < jr

777

Overlopende passiva

56.273

Totaal

77.770

109.607

57.733

89.571

Per saldo afname

31.838

Per saldo afname

31.838

ga terug